รีเฟลกโตมิเตอร์ดิจิตอล Master Alpha Atago

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-AG02-13 เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล ใช้วัดเปอร์เซ็นต์ความหวาน(Brix) ได้ในช่วง 0.0-33.0%
Scroll to Top