รีเฟลกโตมิเตอร์ดิจิตอล 0-53 brix Atago

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-AG01-04 เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล ใช้วัดเปอร์เซ็นต์ความหวาน(Brix) ได้ในช่วง 0.0-53.0% ค่าความถูกต้อง + 0.2% ตัวเครื่องมีการป้องกันน้ำตามมาตรฐาน IP 65
Scroll to Top