Infrared and Contact Thermometer Fluke

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-FK01-03 ช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง 550 °C (-40 ถึง 1022 °F) ความละเอียดในการแสดงผล 0.1°C (0.1 °F) ของการอ่าน ความแม่นยำในการแสดงผล [สมมติอุณหภูมิการทำงานแวดล้อม 23°C(73°F) ถึง 25°C(77°F)] ±1.0 % ของค่าที่อ่านได้ ±1 % ของค่าที่อ่านได้หรือ ±1 °C (±2 °F) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 0 °C/32 °F, ±1 °C (±2 °F) ± 0.1°/1° เวลาตอบสนอง 500 mSec (95% ของค่าที่อ่านได้) ความสามารถในการทำซ้ำ ±0.5 % ของค่าที่อ่านได้หรือ ±1 °C (±2 °F) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า การตอบสนองทางสเปกตรัม 8 µm ถึง 14 µm
Scroll to Top